Všeobecné obchodné pravidlá používaniaČlánok I

Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť DATALAN a.s., so sídlom Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava, IČO 35 810 734 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel : Sa, vložka č.: 2704/B je poskytovateľom (ďalej iba „Poskytovateľ“) internetového portálu www.digitalnemesto.sk a vydáva tieto Všeobecné obchodné pravidlá používania webportálu Digitálne mesto (ďalej iba „Všeobecné pravidlá“), ktoré upravujú podmienky poskytovania a využívania elektronických služieb a tiež upravujú práva a povinnosti poskytovateľa a práva a povinnosti odberateľa ako aj registrovaného používateľa.

Článok II

Vymedzenie základných pojmov

 1. Elektronická služba je umožnenie a poskytovanie vzájomnej elektronickej komunikácie medzi odberateľom a registrovaným používateľom alebo zabezpečenie prístupu k diskrétnym údajom registrovaného používateľa prostredníctvom webportálu Digitálne mesto.
 2. Informačný systém sú všetky hardvérové a softvérové prostriedky poskytovateľa, ktoré využíva pri prevádzke webportálu Digitálne mesto.
 3. Webportál Digitálne mesto je elektronický portál umiestnený na internete poskytovateľom, prevádzkovaný na serveri vo výlučnom vlastníctve poskytovateľa, umožňujúci poskytovanie elektronických služieb a interaktívnu komunikáciu medzi registrovaným používateľom a odberateľom.
 4. Odberateľ je mesto/obec, ktorý prostredníctvom poskytovateľa poskytuje na webportáli Digitálne mesto elektronické služby.
 5. Poskytovaľ zabezpečuje fyzické prepojenie medzi verejnou internetovou sieťou a serverom webportálu Digitálne mesto, prípadne aj zabezpečuje priestory, v ktorých je server s webportáom Digitálne mesto umiestnený.
 6. Klient webortálu Digitálne mesto (ďalej iba Klient) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vo vzťahu s odberateľom ako občan s trvalým pobytom na území odberateľa alebo právnická osoba so sídlom na území odberateľa, alebo je s ním v akomkoľvek inom vzťahu na základe zákona alebo inej platnej právnej normy, alebo je bez akéhokoľvek právneho vzťahu k odberateľovi založeného akokoľvek zmluvou, t.j. len ako návštevník webportálu Digitálne mesto.
 7. Žiadateľ je klient webportálu Digitálne mesto, ktorý požiada poskytovateľa o sprístupnenie elektronických služieb poskytovateľa prostredníctvom registrácie.
 8. Registrovaný používateľ je žiadateľ, ktorý bol zaregistrovaný poskytovateľom a ktorému poskytovateľ aktivoval konto na webortáli Digitálne mesto.
 9. Registrácia Žiadateľa (ďalej len Registrácia) je zaregistrovanie žiadateľa na webortáli Digitálne mesto vykonané na základe vyplnenia o odoslania tam umiestneného dotazníka/formulára zadaním požadovaných vstupných údajov, po akceptácií týchto Všeobecných pravidiel. Poskytovateľ následne zašle žiadateľovi potvrdenie na ním uvedenú e-mailovú adresu s uvedením prístupového mena a hesla, čím je registrácia žiadateľa vykonaná.
 10. Prístupové meno a heslosú údaje, ktoré slúžia na overenie identity registrovaného používateľa pri vstupe do neverejnej zóny webortálu Digitálne mesto.
 11. Diskrétne údaje sú údaje registrovaného používateľa, ktoré sú evidované v informačnom systéme Poskytovateľa. Za diskrétne údaje sú považované najmä prístupové meno a heslo, osobné údaje registrovaného používateľa ako aj údaje, ktoré informujú o akýchkoľvek operáciách, úkonoch či finančných a iných vzťahoch medzi registrovaným používateľom a odberateľom alebo údaje s tým priamo alebo nepriamo súvisiace.
 12. Elektronická podateľňa je systém slúžiaci najmä na prijímanie, odosielanie a potvrdzovanie prijatia elektronických dokumentov, elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom a elektronických dokumentov podpísaných zaručeným elektronickým podpisom medzi Registrovaným používateľom a Odberateľom v súlade so zákonom č. 215/2002 Zb. v platnom znení a je integrovanou súčasťou webportálu Digitálne mesto.

Článok III

Základná charakteristika elektronickej služby a podmienky jej poskytovania

 1. Poskytovateľ na webortáli Digitálne mesto zverejní Všeobecné pravidlá, ktorých akceptáciu žiadateľ/registrovaný používateľ aktívne potvrdí označením zaškrtávacieho poľa s textom „Súhlasím so Všeobecnými obchodnými pravidlami používania webportálu Digitálne mesto“ na webportáli Digitálne mesto, čím vyjadrí svoj jednoznačný súhlas s ich znením a záväzok sa nimi riadiť.
 2. Poskytovateľ po obdržaní potvrdenia súhlasu žiadateľa podľa predchádzajúceho bodu vykoná registráciu žiadateľa. Poskytovateľ následne zašle žiadateľovi potvrdenie na ním uvedenú e-mailovú adresu s uvedením prístupového mena a hesla pre sprístupnenie elektronických služieb webportálu Digitálne mesto, čím dôjde k vzniku zmluvného vzťahu medzi registrovaným používateľom a poskytovateľom.
 3. Registrácia na webportál Digitálne mesto nebude zo strany poskytovateľa voči žiadateľom spoplatnená.
 4. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu vzniknutého na základe Všeobecných pravidiel zo strany registrovaného používateľa spôsobom v nich uvedeným, poskytovateľ ukončí poskytovanie elektronických služieb deaktiváciou prístupového mena a hesla registrovaného používateľa a to najneskôr v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od týchto Všeobecných pravidiel.
 5. Registrovaný používateľ berie na vedomie, že rozsah poskytovaných elektronických služieb vo vzťahu k jednotlivým odberateľom sa môže odlišovať.

Článok IV

Práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní elektronických služieb

 1. Registrovaný používateľ je povinný:
  1. uvádzať skutočné a pravdivé informácie o svojej osobe pri registrácii a využívaní elektronických služieb,
  2. využívať poskytované elektronické služby v súlade s týmito Všeobecnými pravidlami, právnym poriadkom SR a ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi normami
  3. chrániť prístupové meno a heslo pred jeho zverejnením, sprístupnením tretím osobám, či zneužitím, a pri podozrení alebo zistení ktorejkoľvek z týchto skutočností alebo iného neoprávneného použitia, je povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať poskytovateľa a odberateľa,
  4. oznamovať poskytovateľovi bez zbytočného odkladu zmenu údajov, potrebných pre vzájomnú komunikáciu s poskytovateľom alebo odberateľom,
  5. zdržiavať sa konania, ktoré možno klasifikovať ako zneužívanie elektronických služieb, a ani neumožniť svojím konaním takéto zneužívanie tretej osobe.
 2. Poskytovateľ je oprávnený:
  1. obmedziť alebo prerušiť poskytovanie elektronickej služby na nevyhnutný čas z dôvodu:
   1. vykonávania opráv, servisu alebo údržby zariadení, alebo z iných závažných prevádzkových alebo technických dôvodov,
   2. ak registrovaný používateľ porušuje tieto Všeobecné pravidlá,
   3. ak Používateľ zneužíva elektronickú službu alebo umožňuje zneužívanie tretej osobe.
  2. Poskytovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť podobu a obsahovú stránku webportálu Digitálne mesto bez informovania registrovaných používateľov vopred, s čím sú registrovaní používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným,
  3. deaktivovať prihlasovacie meno a heslo registrovanému používateľovi v prípade, ak ten porušuje tieto Všeobecné pravidlá.
 3. Poskytovateľ je povinný:
  1. prostredníctvom e-mailu prípadne aj iným vhodným spôsobom informovať registrovaného používateľa o produktoch, novinkách a zmenách v elektronickej službe, ako aj o zavedení nových služieb, prostredníctvom webportálu Digitálne mesto, k čomu udeľuje registrovaný používateľ svoj súhlas akceptovaním Všeobecných pravidiel,
  2. poskytovať elektronickú službu v dojednanom rozsahu a kvalite,
  3. oznámiť registrovanému používateľovi čas plánovaného obmedzenia alebo prerušenia poskytovania elektronickej služby z dôvodu vykonávania opráv, servisu alebo opravy, a to zverejnením na internetovej stránke webportálu Digitálne mesto.

Článok V

Bezpečnosť

Používané prvky bezpečnosti a identifikácie:
 1. Prístupové meno a heslo zadáva užívateľ pri registrácii a využíva sa pri overovaní identity registrovaného používateľa pri vstupe na webportál Digitálne mesto. Prístupové meno a heslo je jedinečné pre daného užívateľa, jeho jedinečnosť je zabezpečená algoritmom aplikácie prihlasovania sa na portál. Registrovaný používateľ si môže heslo kedykoľvek zmeniť po prihlásení na webportál Digitálne mesto.
 2. Za prípadné škody, ktoré spôsobí registrovaný používateľ zneužitím prístupového mena a/alebo hesla, alebo jeho použitím v rozpore s týmito Všeobecnými pravidlami, zodpovedá registrovaný používateľ v plnom rozsahu.
 3. Akceptovaním týchto Všeobecných podmienok udeľuje Registrovaný používateľ v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov v informačnom systéme poskytovateľa a odberateľa v rozsahu potrebnom pre poskytovanie elektronických služieb počas platnosti Všeobecných pravidiel.

Článok VI

Zodpovednosť

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za poškodenie, stratu alebo zneužitie akýchkoľvek informácií, elektronických súborov a dát registrovaného používateľa či odberateľa majúceho prístup k webportálu Digitálne mesto.
 2. Poskytovateľ nezodpovedá za zamedzenie alebo obmedzenie používania elektronických služieb registrovaným používateľom v prípade útokov, tým sa najmä rozumie stav, keď je prístup k serveru webportálu Digitálne mesto získaný využitím slabých miest či chýb informačného systému alebo slabých miest či chýb, ktoré sa môžu vyskytovať v službách alebo zariadeniach poskytovateľa dodaných tretími osobami či subdodávateľmi. Poskytovateľ taktiež nezodpovedá registrovanému používateľovi ani žiadnej tretej osobe za akúkoľvek škodu alebo ujmu vzniknutú v dôsledku nemožnosti využívať elektronické služby, alebo v dôsledku možnosti ich využívať v obmedzenom rozsahu, z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu založeného medzi poskytovateľom a odberateľom Zmluvou o elektronických službách, či akejkoľvek inej prekážky existujúcej na strane odberateľa brániacej poskytovateľovi v riadnom poskytovaní elektronických služieb.
 3. Registrovaný používateľ zodpovedá za škodu spôsobenú poskytovateľovi a/alebo odberateľovi či tretím osobám vzniknutú v dôsledku zneužitia bezpečnostných prvkov ochrany, t. j. prístupového mena a hesla, v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z týchto Všeobecných pravidiel.

Článok VII

Doba poskytovania elektronických služieb

 1. Všeobecné podmienky sú platné na dobu neurčitú.
 2. Ich platnosť vo vzťahu ku konkrétnemu registrovanému používateľovi zaniká:
  1. písomnou dohodou registrovaného používateľa a poskytovateľa k vzájomne dohodnutému dátumu,
  2. odstúpením od nich registrovaným používateľom,
  3. ich zrušením zo strany poskytovateľa a nahradením novými.
 3. Odstúpením od Všeobecných pravidiel tieto zanikajú, keď prejav vôle o odstúpení odstupujúcej strany je doručený druhej strane a oznámenie o deaktivácii prístupového mena a hesla registrovaného používateľa je doručené registrovanému používateľovi, a to najneskôr v lehote do piatich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od týchto Všeobecných pravidiel.

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť znenie týchto Všeobecných pravidiel bez predchádzajúceho súhlasu registrovaného používateľa. Registrovaný používateľ má v prípade nesúhlasu so zmenou alebo novými všeobecnými pravidlami právo od nich odstúpiť.
 2. Zmenu týchto Všeobecných pravidiel poskytovateľ oznámi registrovaným používateľom najneskôr 15 dní pred ich účinnosťou formou zverejnenia informácie o zmene Všeobecných pravidiel na webportáli Digitálne mesto.
 3. Všeobecné pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.08.2011.
 4. Všeobecné pravidlá sú zverejnené na webportáli www.digitalnemesto.sk.
 5. Tieto všeobecné pravidlá sa týkajú výlučne poskytovania elektronických služieb poskytovaných prostredníctvom webportálu Digitálne mesto.